Palatine Ship PATIENCE 1751

Ship Patience -- from Rotterdam to Cowes England to Philadelphia, Pennsylvania 9th September 1751, Captain Hugh Steel

Contributor Charles Lytz

Source: List 164 C Pennsylvania German Pioneers, Ralph Beaver Strassburger

John () Hendrick
Piere Balmas
Diewald Hig
Andereas (X) Blechor
Daaniel Tien
Jacob (IW) Weingard
Stephan (IW) Deer
Abraham Wild
Issac Rene
Mathieu Moret
Eberhart Chappelle
Gorg Lutwig Matt
Jean Henri Tien
Johann Andres Bersch
Johannes Strohschneytder
Johannes Strohschneider
Johannes Friederich Strohschneyter.
Michael Schneider
Daniel Echartt
Christian (X) Grau
Hans Michael (X) Mauer
Mich. Borkart
Hans George (M) Worthlin
Hans (X) Worthlin
Johannes (+) Bock
Jacob Danninger
Michael Mönch
Samuel Pauser
Hanns Petter Enck
Christian ( ) Gally, on board
Chritian Carel Conver
H. George (X) Gerhart
Johan Henrich Hering
Philip Wendel Höing
Johann Henrich Hering
Jacob Wolf
John, George (X) Reely
Johann Georg Gabb
Philipps Friene [?]
Johan Andreos Hütig
Philipps Carl Jüdä
Johann Andre as Becher
Carl Anton Bergman
Jacob Enkisch
Philip (H) Gob
Bl asius Isele
Michael Wieder
Johann Christoph Wieder
Johann Georg Ruoff
Johan Diterich (X) Weitzen
Johan Henrich Weitzel
Johann Frantz Huber
Martin Erdman
Hans Peter (X) Kuber
Philips Conradt Zeiler
Jacob Stöhr
Johan Henrich Stöhr
Lutwig Rimmel
Nicolaus Rimmel
Johann Martin Frietag
Georg Henrich Joseph
Johann Peter Müller
Johann Henrich Deull
Johan Fillib Haubert.
Peter (X) Haubert
J. Peter (A) Andrea
Peter (+) Thomas
Johan Wilhelm Litz
France (FH) Hoff
Hans Peter ( ) Shutz, on board
Peter (O) Hant
Peter Martin
Henry (X) Richart
Johan Diel Schmoll
Johan Nicol Bass
J. Henry Dietzal
J. Adam ( ) Oberkirsch
Johannes (X) Schwarbach
Johann Jacob Weyll
Jacob (X) Martin
Mich. Drarbach
J. Adam (X) Trarbach
Jacob (+) Trarbach
Johan Peter Holderbaum
Johan Adam Barthmes.
J. Peter (X) Thomas
Johan Peter Ströher
Conrad (K) Miller
Henry (H) Miller
Johan Georg ,Scheelmann
Nicola Walter
Joanes Rust
Daniel (H) Hess
Jost (O) Karger
Melchior (S) Spery
Johanes (X) Bloch
Michael (X) Bloch
Hans Adam Didrich
Jacob Leibrock
Nickolas (W) Wolff
Peter (XX) Walcher
Friedrich Möbs
Bernhard Baur
Christian (X) Linder
Petrus Frauenstadt
Hans Jörg Werner
Lorrentz Voss
Johann Henrich Feger
Hans Michel Hinrich